Ing.Dr. Otakar Mikeš, DrSc.:

 

CO  JE  TO  „NÁBOŽENSTVÍ  MOUDROSTI“ ?

 

Pod tímto rámcovým označením byla v „Náboženské společnosti československých (nyní českých) unitářů“, dále v „Lidové univerzitě“ v  Městské knihovně v Praze a i v několika dalších institucích přednesena řada promluv. Poněvadž ne všichni zájemci o necírkevní nedogmatické duchovní dění v naší vlasti jsou s tímto termínem seznámeni, rozhodl jsem se – jakožto jeho dobrovolný laický kazatel  –  napsat tento vysvětlující článek

 

Hlásané „Náboženství Moudrosti“ je míněno jako český příspěvek k rozvoji celosvětového necírkevního nedogmatického a vědě blízkého univerzálního náboženství budoucnosti, které se - díky literárním aktivitám duchovně pokrokových myslitelů v  různých zemích  -  začíná ve světě rozvíjet (zatím převážně v západních zemích a v Indii). Napřed si objasníme původ jeho českého názvu. Zakladatelé a tvůrci rozvoje „Náboženské společnosti československých unitářů“ (Dr. Norbert Fabián Čapek a Dr. Karel Hašpl) se snažili takový typ moderního náboženství hlásat. To bylo založeno mj. na přesvědčení o existenci neosobního božství  -  Absolutna. Poněvadž přitom nechtěli užívat různá stará jména osobních Bohů (jakými jsou např. Brahma, Jahve, Bůh-Otec či Alláh), užívali někdy i termín „Nejvyšší Moudrost“. A právě od tohoto termínu byl odvozen název „Náboženství Moudrosti“. Jeho rozvíjení by chtělo přispět ke splnění známého Nostradamova proroctví o tom, že počátek třetího milenia lidstvu takové náboženství přinese.

 

Co bylo v tomto směru již vykonáno (zejména na půdě Unitarie)?  Především jsem v období krátce před „sametovou revolucí“ (tj. před listopadem 1989) a ihned po ní (ale i později) přednesl na toto téma desítky promluv. Dále nakladatelství Unitaria  vydalo v  r. 1990 dva typy skript: (1) „Etika duchovně vyspělého člověka“ (v rozsahu 27 cyklostylovaných stran A4) a (2) „Přiblížení. (Úvod do Náboženství Moudrosti)“ (tj. dva cyklostylované sešity o celkovém rozsahu 53 stran A4); obě tato skripta jsou již rozebrána. V r.1992 vydalo naše nakladatelství knížku o rozsahu 219 stran, nazvanou „Sádhaná – duchovní cesta“. Proč byla vydána? Každé náboženství, hodné tohoto označení, musí podávat svou doktrinu (tj. „nauku“, nikoliv „dogma“) přinejmenším dvojím způsobem: (1) Tím nejobecnějším  -  určeným širokým vrstvám většiny lidí, kterým dostačuje intelektuální seznámení se s hlavními tézemi a kteří přijímají náboženské učení prostřednictvím víry  -   je způsob, založený na pasivním seznamováním se s náboženským učením slovesnou formou, tj. promluvami a literaturou. (2) V  každém náboženství však existuje menší skupina stoupenců, kterým nestačí jen pasivní rozumové seznámení nebo samotná víra, protože se chtějí k transcendentním oblastem a hlubšímu pochopení Pravdy přiblížit také aktivním vlastním snažením a vlastním poznáním (sledováním duchovní cesty, duchovními cvičeními na základě mystiky, různých jógických škol, zazenu, či různých meditačních praktik, doporučených duchovními učiteli – gurui). A právě pro tuto skupinu lidí byl určen třetí svazek skript formou knížky „Sádhaná  -  duchovní cesta“. Ta v prvé polovině podrobně popisuje řadu meditací a kontemplací, vedoucích poutníka na duchovní cestě z labyrintu světa do ráje srdce. V druhé polovině pak ho vede zasvěceně (s již nabytou určitou moudrostí) zpět z ráje srdce do aktivit v labyrintu světa. Tato knížka je dosud levně k dostání v sekretariátu Unitarie v Praze na Starém Městě v Karlově ulici č. 8, I.p.

 

Jako další literární příspěvek byla v  r. 1996 vydána a mezi zájemci v Unitarii zdarma kolportována 150-stránková knížka (preprint), nazvaná „Náboženství Moudrosti“, která podrobně rozvádí ideje tohoto duchovního učení. Na ní v  r. 1998 navázal preprint  větší 313-stránkové brožury, vydaný jen ve velmi malém rozsahu a nazvaný „Filozofie Náboženství Moudrosti“. Jednotlivé výtisky této další knížky byly zdarma rozeslány do všech tehdejších obcí „Náboženské společnosti českých unitářů“. V  tomto spisu jsou ideje tohoto našeho duchovního učení zasazeny do rámce světové filozofie a v tomto duchu podrobně komentovány. Obě tyto knížky však již nejsou dostupné, nalézají se jen v knihovnách unitářských obcí. Autorem všech výše zmíněných spisů (skript i preprintů) je autor tohoto článku.

 

Jaký je obsah nauk „Náboženství Moudrosti“? Ty v  dnes předkládaném krátkém článku samozřejmě nemohou být podrobně popisovány. Pro ilustraci je však možné uvést jejich stručný výčet. Doktrina tohoto učení sestává především z těchto dílčích tézí: (A) Nauka o jediném Bohu – prapodstatě všeho. (B) Nauka o jednotném Zákonu, řídícím veškeré dění. (C) Nauka o duchovním základu, vzniku a vývoji opakujících se vesmírů. (D) Nauka o duchovním základu, vzniku a vývoji Země, života na ní a člověka. (E) Nauka o zániku vesmíru a života na Zemi. (F) Nauka o duchovním základu přírody a duchovních vztazích k ní. (G) Nauka o prapodstatě člověka, jeho božském „Vyšším Já“ a lidském „nižším já“. (H) Nauka o správném životě: etika a morálka. (I) Nauka o svědomí a o hříchu. (J) Nauka o víře v Boha, lásce k Němu a o správné modlitbě (tj. o meditaci a kontemplaci). (K) Nauka o spáse nepřipoutaností a osvícením. (L) Nauka o smyslu života. (M) Nauka o správném vztahu k jiným náboženstvím a filozofiím a o zásadě náboženské a názorové svobody. (N) Nauka o duchovních učitelích, zřecích (rišiech), guruech, prorocích, avatarech a mesiáších. (O) Nauka o Slunci jako nejvhodnějším symbolu postmoderního náboženství. (P) Nauka o způsobech vyznávání našeho postmoderního náboženství. (Q) Nauka o smrti, formách posmrtného přežívání a o znovuzrozování. -  Tyto nauky jsou v našich skriptech podrobně rozváděny a komentovány. Externí zájemci mohou o tomto učení nalézt informace na internetu a články, které je zaujaly, si okopírovat. Internetová adresa pod heslem „Náboženství Moudrosti“ je:   http://sweb.cz/mikes.otakar.  Na této adrese toto učení splynulo se „Sdružením pro rozvoj duchovního odkazu Alberta Einsteina“.

 

V úvodních odstavcích tohoto dnes předkládaného článku bylo řečeno, že „Náboženství Moudrosti“ chce být českým příspěvkem k literárním přínosům řady světových myslitelů, jejichž tvorba přispívá k aktivitám sice nijak neorganizovaným, avšak směřujícím v  celku k  rámcovým ideám nedogmatického, necírkevního, vědě blízkého univerzálního náboženství budoucnosti, které se má během třetího milenia postupně vyvinout. Přitom si nepředstavujeme, že bude nějakým způsobem formálně shrnuto do nějakého kánonického spisu (i když pokusy o to samozřejmě nelze vyloučit), nýbrž že souhrn jednotlivých příspěvků na celém světě vytvoří jakýsi kadlub, z něhož si bude každý zájemce vybírat ty dílčí nauky, které ho budou zajímat a spojí si je v jakousi vlastní verzi duchovního učení. Považuji za účelné na závěr tohoto článku uvést soupis těch zahraničních vědecky i duchovně orientovaných myslitelů, kteří do tohoto kadlubu doposud přispívali a přispívají. Jsou to:  Paul Brunton, Ralph Waldo Emerson, Albert Einstein, Chalil Gibran, Piere Teilhard de Chardin, Carl Gustav Jung, Oliver Lodge,  Šri Ramana Maháriši, Prentice Mulford, Romain Rolland, Albert Schweitzer, Rabindranáth Thákur, Ralph Waldo Trine, Svami Vivekananda a řada jiných zahraničních myslitelů. V naší vlasti již před půl stoletím zahájili systematickou práci v tomto smyslu zakladatelé Unitarie Dr. Norbert Fabián Čapek,  Dr. Karel Hašpl a jejich následovníci. Jeden z pokusů o současné rozvíjení snah o postmoderní duchovní učení tohoto typu je právě popisované „Náboženství Moudrosti“. I když pokus o soupis přispěvatelů do zmíněného kadlubu univerzálního náboženství budoucnosti určitě není úplný, přesto snad tento článek získá mezi pokrokově duchovně orientovanými zájemci další přívržence jeho postmoderního rozvíjení.

 

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -